Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelsalon Lartisan en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

2. Inspanningsverplichting Nagelsalon Lartisan
Lartisan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lartisan zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak, telefonisch aan nagelsalon Lartisan te melden. Indien cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Lartisan het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt berekenen. Indien cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd voor een afspraak aanwezig is, mag Lartisan de verloren tijd in mindering brengen op de normale behandeltijd. Bij meer dan dertig minuten later aanwezig zijn dan het afgesproken tijdstip, kan Lartisan de afspraak annuleren en het gehele verschuldigde honorarium wel berekenen. Lartisan dient bij verhindering voor een afspraak dit eveneens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak, aan cliënt te melden. Beide partijen zijn niet aan deze verplichtingen gehouden indien zij door overmacht hiertoe niet in staat zijn. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Lartisan vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt door middel van een nieuwe prijslijst. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling voor de behandeling en de eventuele geleverde producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
Cliënt voorziet Lartisan vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lartisan registreert deze persoonlijke gegevens op een klantenkaart, die door cliënt op eerste aanvraag kan worden ingezien. Lartisan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding
Lartisan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt als zodanig is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Lartisan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Lartisan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lartisan is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Lartisan geeft cliënt bij aanschaf van een nieuwe set nagels één week (7 dagen) garantie op zowel behandeling als geleverde producten . Deze garantie vervalt indien: • Cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
• Cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• Cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, opzettelijk afgebroken of er zelf heeft afgeweekt.
• De nagels sporen van breuk en/of scheuren vertonen wat duidt op onjuist gebruik. Voortvloeiend hieruit vervalt op dat moment ook de garantie op de overige nagels.
• Cliënt andere producten voor het onderhoud van de kunstnagels heeft gebruikt dan de door de nagelsalon geadviseerde.
• Cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de verzorgingstips, niet heeft opgevolgd.
• Cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• Cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• De nagelstylist van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u beschikt over één of meerdere probleemnagels. Op deze specifieke nagel(s) kan geen garantie worden verleend.

9. Beschadiging & diefstal
Lartisan heeft het recht van cliënt een schade vergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. L’Artisan meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na behandeling en/of levering schriftelijk gemeld te worden bij de eigenaar van Lartisan en/of de behandelde stylist. Lartisan moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lartisan en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien Lartisan een voorbeeld toont van het aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet volledig identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Lartisan. Indien cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Lartisan. Zij mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Geldigheidsduur
Deze Algemene voorwaarden (versie 2008.12) zijn van toepassing zolang zij niet door nieuwe voorwaarden worden vervangen. Bij wijziging van voorwaarden is de behandel-/leveringsdatum bepalend.